Friday, May 23, 2008

टू तुषार .....

ना आशा चान्द्न्या रात्रीच्या स्वप्नांची
ना पर्वती उभी राहून सरुशठी दर्शनाची
माला ना आशा आकाशी उंच उड़न्याची
आहे मनी इस्च्चा फक्त एकत्रित श्वासांची
रश्मि